Vibration Analyzer

www.thermoscan.co.th

EN   TH   

HOME
VIBRATION ANALYZER
VIBRATION SERVICES
VIBRATION PRODUCT
VIBRATION CONTACT


Why is Monitoring Vibration Important?
Why Monitor Machine Vibration?

VIBRATION ANALYZER
การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

      การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเป็นตัวชี้บอกความผิดปกติของเครื่องจักรหมุนได้หลายชนิด เช่น การเสียสมดุล การเยื้องศูนย์ของเพลา การหลวมคลอนของชิ้นส่วนหมุน หรือ การหลวมคลอนของโครงสร้าง ความผิดปกติที่แบริ่งและที่เกียร์ ปัญหาเรื่องการหล่อลื่น ความถี่สั่นพ้องความผิดปกติของสายพาน ปัญหาทางไฟฟ้า้ และปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนสามารถที่จะบอกสาเหตุความผิดปกติและบอกระดับความรุนแรง ของเครื่องจักรหมุนได้ ทางบริษัทฯ มีทักษะและประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การเริ่มต้นการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
• ระบุเครื่องจักรวิกฤต
• ทำฐานข้อมูลและเก็บข้อมูล
• วิเคราะห์สภาพของเครื่องจักร
• จัดทำรายงานและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
• ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
• สามารถจัดเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้
VIBRATION PRODUCTS :
SCOUT 100 SCOUT 140 Snapshot IS

Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
www.thermoscan.co.th
  731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, 10400   
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424

  E-mail: tms@thermoscan.co.th

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.